Najbliższe spotkanie!

    Poniedziałek, godzina 20:00, harcówka przy ul. Jana Pawła II 26 (w piwnicy DS2)

Konstytucja

Konstytucja Kręgu w formacie PDF

KONSTYTUCJA HARCERSKIEGO KRĘGU AKADEMICKIEGO „SKIPP”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Harcerski Krąg Akademicki „SKIPP” jest kręgiem akademickim, będącym podstawową jednostką organizacyjną ZHP i podlega bezpośrednio komendantowi Chorągwi Wielkopolskiej.

2. Tradycyjnie HKA „SKIPP” działa przy Politechnice Poznańskiej.

3. Terenem działania HKA „SKIPP” jest środowisko poznańskie.

4. HKA „SKIPP” wchodzi w skład Ruchu Programowo-Metodycznego „Akademicy”.

§ 2

1. HKA „SKIPP” posiada swoje logo, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.

2. HKA „SKIPP” posiada swój proporzec, którego wzór stanowi Załącznik nr 2.

3. HKA „SKIPP” posiada tradycje oraz obrzędowość.

§ 3

1. Głównym celem działania HKA „SKIPP” jest umożliwienie kontynuacji harcerskiej służby osobom, które zaczynając studia utraciły kontakt z macierzystym środowiskiem harcerskim.

2. Dla osiągnięcia swoich celów i realizacji zamierzeń HKA „SKIPP” wykorzystuje metody, zasady i środki przyjęte w ZHP.

3. Postanowienia konstytucji, w których mowa o wędrownikach i instruktorach, stosuje się odpowiednio do wędrowniczek i instruktorek.

Rozdział II

Członkostwo HKA „SKIPP”

§ 4

1. Członkami HKA „SKIPP” mogą zostać studiujący wędrownicy i instruktorzy, a także związani ze środowiskiem akademickim wędrownicy i instruktorzy, którzy wyrażą chęć przynależności do HKA „SKIPP”.

2. Członkostwo HKA „SKIPP” uzyskuje się po pomyślnym przejściu próby członkowskiej.

3. Osoby, które nie złożyły Przyrzeczenia Harcerskiego, by uzyskać członkostwo HKA „SKIPP”, muszą ponadto przejść pomyślnie próbę harcerską.

4. Osoby, które nie ukończyły próby członkowskiej, mogą uczestniczyć w pracy HKA „SKIPP” na prawach sympatyka.

5. Sympatykom nie przysługują prawa zastrzeżone dla członków HKA „SKIPP”, które są zawarte w zbiorze regulaminów członka kręgu.

6. Szczegółowe zasady uzyskiwania członkostwa HKA „SKIPP” normuje regulamin członkostwa HKA „SKIPP”.

§ 5

1. Członek HKA „SKIPP”, w przypadku wystąpienia przemijającej przeszkody w wykonywaniu obowiązków członkowskich, może zwrócić się do Rady Kręgu z prośbą o urlopowanie.

2. W czasie urlopowania prawa członkowskie podlegają zawieszeniu.

3.

1) Członek HKA „SKIPP”, w przypadku wystąpienia trwałej przeszkody w wykonywaniu obowiązków członkowskich, może zwrócić się do Rady Kręgu z wnioskiem o skreślenie z listy członków HKA „SKIPP”.

2) Rada Kręgu może dokonać skreślenia z listy członków HKA „SKIPP” osoby, która w poważny sposób naruszyła przepisy ZHP lub całkowicie zaniechała działalności w kręgu przez okres minimum 8 miesięcy.

§ 6
1. Osobom, które zostają skreślone z listy członków, a które w sposób szczególny zasłużyły się dla Kręgu można, decyzją Rady Kręgu, przyznać członkostwo honorowe HKA „SKIPP”.

2. Honorowi członkowie HKA „SKIPP” nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Rada Kręgu może przyznać honorowe członkostwo także innym osobom, które w wybitny sposób zasłużyły się dla HKA „SKIPP”.

Rozdział III

Władze HKA „SKIPP”

§ 7

1. Władzami HKA „SKIPP” są:

1) Walne Zebranie HKA „SKIPP”,

2) Rada Kręgu,

3) Przewodniczący HKA „SKIPP”.

4) Zastępca Przewodniczącego HKA „SKIPP”

5) Kapituła Kręgu.

2. Kadencja władz HKA „SKIPP” trwa 1 rok, za wyjątkiem Kapituły Kręgu, której kadencja trwa 2 lata.

§ 8

1. Najwyższą władzą HKA „SKIPP” jest Walne Zebranie HKA „SKIPP”.

2. Walne Zebranie HKA „SKIPP” podejmuje uchwały w sprawach mających największe znaczenie dla działalności HKA „SKIPP”.

3. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu HKA „SKIPP” są ważne zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków z czynnym prawem wyborczym, z wyjątkiem uchwały o zmianie konstytucji HKA „SKIPP”.

4. Termin Walnego Zebrania HKA „SKIPP” podaje Rada Kręgu nie później niż na 2 tygodnie przed ustalonym terminem, z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków kręgu.

§ 9

1. W okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami HKA „SKIPP” uchwały w sprawach HKA „SKIPP” podejmuje Rada Kręgu.

2. Do zadań Rady Kręgu należy ponadto:

1) tworzenie planu pracy i nadzorowanie jego realizacji

2) zatwierdzanie regulaminów i innych aktów prawnych HKA „SKIPP”.

3) nadzorowanie spraw finansowych kręgu.

4) wykonywanie innych zadań określonych w konstytucji i powierzonych Radzie Kręgu przez Walne Zebranie HKA „SKIPP”.

3. Posiedzenie Rady Kręgu zwołuje Przewodniczący HKA „SKIPP” z własnej inicjatywy lub na wniosek Kapituły Kręgu.

§ 10

1. W skład Rady Kręgu wchodzą:

1) Przewodniczący HKA „SKIPP”,

2) Zastępca Przewodniczącego HKA „SKIPP”, jeżeli został wybrany.

3) Kapituła Kręgu,

4) Kwatermistrz Kręgu.

5) członkowie Kręgu powołani rozkazem Przewodniczącego HKA „SKIPP” na wniosek Rady Kręgu.

2. W posiedzeniu Rady Kręgu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć kierownicy sekcji specjalistycznych, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego HKA „SKIPP”.

§ 11

1. Przewodniczący HKA „SKIPP” sprawuje naczelną władzę wykonawczą HKA „SKIPP”.

2. Przewodniczącym HKA „SKIPP” może zostać tylko pełnoprawny członek HKA „SKIPP” będący instruktorem ZHP.

3. Do obowiązków Przewodniczącego HKA „SKIPP” należy:

1) kierowanie realizacją planu pracy Kręgu,

2) reprezentowanie HKA „SKIPP” na zewnątrz,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady Kręgu,

4) ogłaszanie regulaminów i innych aktów prawnych HKA „SKIPP”,

5) wydawanie rozkazów,

6) wykonywanie innych zadań określonych w Konstytucji HKA „SKIPP” i przekazanych podczas Walnego Zebrania HKA „SKIPP” lub przez Radę Kręgu.

4. W przypadku, gdy Przewodniczący HKA „SKIPP” nie może pełnić swoich obowiązków, przejmuje je Zastępca Przewodniczącego HKA „SKIPP”, a dalej Przewodniczący Kapituły Kręgu.

5. Przewodniczący może, na wniosek Rady Kręgu, powołać zespoły zadaniowe.

§ 12

1. Zastępcą Przewodniczącego HKA „SKIPP” może zostać wędrownik będący pełnoprawnym członkiem HKA „SKIPP” w stopniu co najmniej Harcerza Orlego lub instruktor ZHP.

2. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego HKA „SKIPP” należy:

1) realizacja zadań wyznaczonych przez Przewodniczącego HKA „SKIPP”,

2) ścisła współpraca z Przewodniczącym HKA „SKIPP”.

3. Przewodniczący HKA „SKIPP” może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Rady Kręgu, odwołać Zastępcę Przewodniczącego HKA „SKIPP”.

§ 13

1. Do obowiązków Kapituły Kręgu HKA „SKIPP” należy:

1) prowadzenie dokumentacji prób oraz wnioskowanie o przyznawanie stopni harcerskich, znaków służb, sprawności, a także innych odznak i uprawnień, zgodnie z obowiązującymi regulaminami ZHP i HKA „SKIPP”,

2) prowadzenie dokumentacji prób członkowskich oraz wnioskowanie o przyznawanie członkostwa HKA „SKIPP”,

3) opieka i nadzór nad zdobywaniem stopni instruktorskich,

4) opieka nad proporcem Kręgu. Funkcję chorążego HKA „SKIPP” podczas uroczystości pełni członek HKA „SKIPP” wyznaczony przez Przewodniczącego Kapituły Kręgu.

5) wykonywanie innych zadań określonych w Konstytucji HKA „SKIPP” oraz przekazanych podczas Walnego Zebrania HKA „SKIPP” lub przez Radę Kręgu.

2.

1) W skład Kapituły Kręgu wchodzi trzech wędrowników będących pełnoprawnymi członkami HKA „SKIPP” z zastrzeżeniem, że co najmniej dwóch z nich musi być instruktorami ZHP.

2) W przypadku, gdy w skład Kapituły Kręgu wchodzi tylko dwóch instruktorów, trzecim członkiem Kapituły może zostać wędrownik w stopniu Harcerza Rzeczypospolitej.

3) Co najmniej jeden z członków Kapituły Kręgu musi posiadać uprawnienia prowadzenia próby na stopień Harcerza Rzeczypospolitej.

3.

1) W przypadku urlopowania członka Kapituły Kręgu, Przewodniczący HKA „SKIPP” powołuje na wniosek Rady Kręgu w jego miejsce pełniącego obowiązki członka Kapituły Kręgu.

2) Pełniący obowiązki członka Kapituły Kręgu zastępuje urlopowanego członka Kapituły Kręgu do chwili jego powrotu z urlopu lub do następnych wyborów Kapituły Kręgu z zastrzeżeniem, iż nie może zostać on wybrany Przewodniczącym Kapituły Kręgu.

§ 14

1. Za sprzęt i finanse odpowiedzialny jest Kwatermistrz Kręgu, wybierany na Walnym Zebraniu HKA „SKIPP”.

2. Do jego obowiązków należy:

1) zabezpieczenie i konserwacja mienia HKA „SKIPP”,

2) prowadzenie ewidencji sprzętu,

3) zabezpieczenie środków pieniężnych kręgu,

4) prowadzenie dokumentacji finansowej,

5) sporządzanie rocznych raportów dla Rady Kręgu,

6) zbieranie składek członkowskich,

7) wykonywanie innych zadań powierzonych podczas Walnego Zebrania HKA „SKIPP” lub przez Radę Kręgu.

§ 15

1. Kierownicy sekcji organizują i prowadzą pracę specjalistycznych sekcji HKA „SKIPP”, powołanych przez Radę Kręgu w celu poszerzenia i realizacji konkretnych zainteresowań członków HKA „SKIPP”.

2. Kierowników sekcji powołuje Przewodniczący HKA „SKIPP” za zgodą Rady Kręgu.

§ 16

Dla utrzymywania kontaktów z Komendą Chorągwi Wielkopolskiej oraz samorządami studenckimi i innymi organizacjami, Rada Kręgu może wyznaczyć specjalnych pełnomocników.

Rozdział IV

Wybory władz

§ 17

1. Wybory do władz HKA „SKIPP” są powszechne, równe i odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania jednogłośnie postanowią inaczej.

2. Czynne prawo wyborcze (możliwość głosowania) przysługuje członkom HKA „SKIPP” obecnym podczas Walnego Zebrania HKA „SKIPP”.

3. Bierne prawo wyborcze (możliwość zostania wybranym) przysługuje członkom HKA „SKIPP” oraz osobom z otwartą próbą członkowską (nie dotyczy funkcji Przewodniczącego HKA „SKIPP” i członków Kapituły Kręgu).

§ 18

1. Wybory władz HKA „SKIPP” przeprowadza się podczas Walnego Zebrania HKA „SKIPP”.

2. W przypadku, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów w terminie, kadencja władz HKA „SKIPP” przedłuża się do czasu, kiedy ich przeprowadzenie będzie możliwe, nie dłużej jednak niż pół roku.

3. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

4. W razie braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu zarządza się drugie głosowanie.

5.

1) W przypadku wygaśnięcia, w trakcie kadencji, mandatu członka wybieralnych władz, Rada Kręgu zarządza zwołanie Walnego Zebrania HKA „SKIPP” w celu dokonania wyborów uzupełniających.

2) Wyborów uzupełniających nie zarządza się w przypadku wygaśnięcia mandatu w okresie przed ogłoszonym już Walnym Zebraniem HKA „SKIPP”. W tej sytuacji Rada Kręgu powołuje osobę, która będzie pełnić wszystkie obowiązki przynależne wakującej funkcji, do czasu Walnego Zebrania HKA „SKIPP”.

3) Wyborów uzupełniających nie zarządza się w przypadku urlopowania osoby pełniącej funkcję w kręgu. Rada Kręgu nie powołuje pełniącego obowiązki przewodniczącego. W przypadku urlopowania Przewodniczącego HKA „SKIPP”, jego obowiązki sprawuje osoba zgodnie z kolejnością przejmowania obowiązków Przewodniczącego HKA „SKIPP”.

§ 19

1. Wybory do władz HKA „SKIPP” podczas Walnego Zebrania HKA „SKIPP” składają się z następujących etapów:

1) W pierwszym etapie głosowania wybierany jest Przewodniczący HKA „SKIPP”.

2) W drugim etapie wyborów Walne Zebranie HKA „SKIPP” wybiera Kapitułę Kręgu spośród kandydatów zaproponowanych przez Przewodniczącego HKA „SKIPP” oraz zgromadzonych na zbiórce członków.

3) W trzecim etapie wybierany jest Kwatermistrz Kręgu, spośród osób zaproponowanych przed Przewodniczącego HKA „SKIPP” oraz zgromadzonych członków.

2. Zastępca Przewodniczącego HKA „SKIPP” może zostać powołany przez Przewodniczącego HKA „SKIPP”, także w trakcie trwania kadencji władz HKA „SKIPP”.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 20

1. W sprawach nie ujętych w konstytucji lub regulaminach HKA „SKIPP” obowiązują prawo i przepisy zwyczajowe przyjęte w ZHP, w szczególności Statut ZHP i regulaminy ZHP.

2. Uchwały w sprawie zmiany konstytucji HKA „SKIPP” podejmuje Walne Zebranie HKA „SKIPP” większością minimum 2/3 w obecności minimum połowy członków posiadających czynne prawo wyborcze.

Załącznik nr 1

Logo HKA „SKIPP” stanowi stylizowana nazwa kręgu w kolorze zielonym na neutralnym tle, według rysunku:

Załącznik nr 2

Proporzec HKA „SKIPP” stanowi płat tkaniny w tradycyjnym kolorze chusty HKA „SKIPP” w kształcie trójkąta równoramiennego o wymiarach podstawy: 15 cm i boku: 25 cm. Tkanina przywiązana jest do drzewca podstawą trójkąta, a jej oba boki zdobią białe frędzle. Awers proporca stanowi napis „SKIPP”, a rewers haftowany krzyż harcerski ze złotą lilijką w okręgu na czerwonej podkładce.